O przedszkolu

  Organizacja Przedszkola

  ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

   

   

  1. Przedszkole funkcjonuje od 1 września do 31 sierpnia z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

   

  2. Przedszkole czynne jest przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 6:30 do 16:30.

   

  3. W Przedszkolu funkcjonuje sześć oddziałów.

   

  4. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Przedszkola, opracowany przez Dyrektora w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Przedszkole do dnia 30 maja danego roku.

   

  5. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z jednoczesnym uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

   

  6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

   

  7. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Na czas wakacji letnich organ prowadzący wyznacza dwa z podległych mu Przedszkoli, jako Przedszkola dyżurujące.

   

  8. Dzienny czas pracy Przedszkola ustalony został z organem prowadzącym na wniosek Dyrektora Przedszkola z uwzględnieniem czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

   

  9. Poszczególne oddziały czynne są następująco:

   

  I oddział „Kotki” od 6:30 do 16:30

   

  II oddział „Krasnale” od 7:30 do 15:30

   

  III oddział „ Gumisiowa Dolina” od 8:00 do 15:00

   

  IV oddział „Rechotkowo” od 8:00 do 15:00


  V oddział "Smerfy" od 8.00 do 15.00

   

  VI oddział "Biedroneczki" od 8.00 do 15.00

   

   

  10. Informacje dodatkowe

   

           tel. 32 4726061

   

          strona www: https://przedszkoleskrzyszow.edupage.org/

          e-mail: ppskrzyszow@wp.pl

          godziny urzędowania kancelarii Dyrektora: 8:00 - 14:00

          odpłatność za przedszkole: od 10 do 15-ego każdego miesiąca

          przyjmowanie skarg i wniosków przez Dyrektora : wtorki od 8.00 do 9.00


   

  Aktualności

  Kontakt

  • Przedszkole Publiczne "Bajkowe Wzgórze" w Skrzyszowie
   ul. Przedszkolna 26
   44-348 Skrzyszów
  • 032 47 26 061

  Galeria zdjęć