O przedszkolu

  Regulamin Przedszkola

  REGULAMIN PRZEDSZKOLA

   

   

  1.     Dzieci przyprowadzane i odbierane są  zgodnie z godzinami zadeklarowanymi przez Rodziców  w Umowie  o świadczeniu usług przedszkolnych.

   

  2.     Ze względów bezpieczeństwa każde dziecko jest przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez Rodziców /prawnych opiekunów/   lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią.

   

  3.     Obowiązuje zakaz przyprowadzania do Przedszkola dzieci z objawami chorobowymi.

   

  4.     Rodzice zobowiązani są powiadomić Dyrektora Przedszkola    lub nauczyciela grupy o chorobie zakaźnej dziecka.

   

  5.     Nie zgłoszenie dłuższej nieobecności dziecka oznacza rezygnację  z Przedszkola, co skutkuje skreśleniem z listy przedszkolnej.

   

  6.     Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Przedszkola do skreślenia dziecka z listy wychowanków w przypadku nieuregulowania przez Rodziców odpłatności.

   

  7.     Personel Przedszkola nie może podawać dzieciom lekarstw.

   

  8.     W przypadku nieuleczalnej lub przewlekłej choroby dziecka związanej z koniecznością podawania leków, podają je Rodzice lub prawni opiekunowie.

   

  9.     W przypadku zatajenia przez Rodziców informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe sytuacje zdrowotne dziecka.

   

  10. Dzieci nie powinny przynosić dodatkowych posiłków tj. słodyczy, owoców, kanapek itp.

   

  11. Za zabawki lub inne rzeczy przyniesione przez dzieci personel Przedszkola nie odpowiada.

   

  12.  Rodzice zobowiązani są do wnoszenia opłat za świadczenia usług   i wyżywienie od 10-go do 15-go dnia każdego miesiąca z góry.

   

  13.  Termin zbierania opłat wywieszany będzie każdorazowo na tablicy ogłoszeń z podaniem godzin, w jakich można dokonać wpłaty. Wszystkie opłaty należy wnosić terminowo u intendenta Przedszkola.

   

   

   

   

   

   W naszym przedszkolu realizowany jest program

  wychowania przedszkolnego "Zanim będę uczniem"

    Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopała,

  zatwierdzony przez Dyrektora Przedszkola

  „Bajkowe Wzgórze” w Skrzyszowie.

   

   Program ten jest zgodny

  z

  nową podstawą programową

  wychowania przedszkolnego.

   

  ORAZ PROGRAMY :

  1. Program adaptacyjny "Jestem przedszkolakiem"

  2. Program "Bezpieczny świat przedszkolaka"

  3. Profilaktyczno - wychowawczy  program przeciwdziałaniu

      agresji w  przedszkolu.

  4. Program do pracy indywidualnej

  5. Program współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzicami.

   

  Powyższe programy do wglądu w Naszym Przedszkolu.

  Aktualności

  Kontakt

  • Przedszkole Publiczne "Bajkowe Wzgórze" w Skrzyszowie
   ul. Przedszkolna 26
   44-348 Skrzyszów
  • 032 47 26 061

  Galeria zdjęć